Daňový balíček 2023

Dne 4.11.2022 poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení tzv. Daňový balíček (Sněmovní tisk č. 254 – PČR, PS od 2021, schválený text tisku 254 (psp.cz)), který přináší změny v Zákoně o dani z přidané hodnoty a v Zákoně o dani z příjmů.

Balíček přináší zejména tyto změny:

Stávající roční limit pro registraci DPH ve výši 1 mil. Kč se zvýší na 2 mil. Kč. Dle přechodného ustanovení bude mít plátce DPH s obratem mezi 1 – 2 mil. Kč možnost do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto ustanovení požádat o zrušení registrace. Účinnost přechodného ustanovení má nastat dnem následujícím po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Snížení pokut u Kontrolních hlášení pro OSVČ a společnosti s ručením omezeným s jedním společníkem (fyzickou osobou) a prodloužení lhůty pro reakci na výzvu správce daně při doručování do datové schránky.

Limit pro vstup do paušální daně pro OSVČ se zvýší na 2 mil. Kč. Budou zavedena 3 pásma sazby paušální daně, a to dle výše příjmů a dle výše procentních výdajů, které lze k těmto příjmům uplatnit.

Hranice pro vznik povinnosti podat daňové přiznání se zvýší z 15 tis. Kč na 50 tis. Kč.

Zavedení nové mimořádné daně, tzv. winfall tax, což má být daňová přirážka aplikovaná na nadměrný zisk v odvětvích výroby a obchodu s elektřinou a plynem, bankovnictví, těžby fosilních paliv a výroby a distribuce ropných a koksárenských produktů.